เข้าเฝ้าเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ดูภาพทั้งหมด
ภาพการบูรณะเจดีย์ และ วัตถุที่พบใต้เจดีย์
ดูภาพทั้งหมด
ภาพยกฉัตรพระประธานวัดตาลเอน
ดูภาพทั้งหมด
ภาพพระธรรมสิงหบุราจารย์ เจิมศิลาฤกษ์ ณ กูฏิหลวงพ่อ วัดอัมพวัน
ดูภาพทั้งหมด
งานพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
ดูภาพทั้งหมด
งานเปิดพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา (๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒)
ดูภาพทั้งหมด
กฐินสามัคคี ๒๕๕๑
ดูภาพทั้งหมด

 


กิจของสงฆ์ มีมากมาย

"ตามรอยพระสงฆ์
วัดตาลเอนใน ๑ วัน"

ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

 
::: ตารางศาสนกิจปฏิบัติ  สำหรับพระภิกษุ - สามเณร :::

 

พระภิกษุสงฆ์ผู้มาอุปสมบท ณ วัดตาลเอนต้องปฏิบัติศาสนกิจประจำวัน ดังนี้

๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า / เจริญพระกัมมัฏฐาน
๐๖.๐๐ น. บิณฑบาตโปรดญาติโยม
๐๗.๑๕ น. ฉันภัตตาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. ตามอัธยาศัย
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน
๑๗.๐๐ น. ปัดกวาดวิหาร ลานพระเจดีย์ อุโบสถ พัฒนาวัด
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็นและเจริญพระกัมมัฏฐาน
๒๑.๐๐ น. พักผ่อน จำวัด

 

 

 

 

 


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org