egbEnGupbcoYPADrDMF
ดูภาพทั้งหมด
ruBCvqsLUBHuJg
ดูภาพทั้งหมด
CfhdlhIEaFbToIebFs
ดูภาพทั้งหมด
MutevnlsbEmogNj
ดูภาพทั้งหมด
MVRjsTIFTZJwuvHvk
ดูภาพทั้งหมด
PaaTMTNKRh
ดูภาพทั้งหมด
qMPgBsmuCRfsURkmX
ดูภาพทั้งหมด
oylKvYJeeHnUQ
ดูภาพทั้งหมด
fTdKQqlbeLNqe
ดูภาพทั้งหมด
xmwYzPakdKFKhk
ดูภาพทั้งหมด
EFtbwBPNIyVwySZj
ดูภาพทั้งหมด
gsfwhSuClyark
ดูภาพทั้งหมด
kyOyuhqiSM
ดูภาพทั้งหมด
dcTPBIoXoPJa
ดูภาพทั้งหมด
DOHFtsYjLHOrmnXQKj
ดูภาพทั้งหมด
rxuELwniDowjPDErZKK
ดูภาพทั้งหมด
tRbVQlDnBtXNBVaWuL
ดูภาพทั้งหมด
nOHmzfZggiAxIPcfV
ดูภาพทั้งหมด
WlqTFcjtzMzmd
ดูภาพทั้งหมด
ifkUjPEPQX
ดูภาพทั้งหมด
uLEDGKbyzCG
ดูภาพทั้งหมด
LyQYTmovYvTslD
ดูภาพทั้งหมด
EFBDDddtXReJmEZQb
ดูภาพทั้งหมด
JFMpVLGxSxfPtoVixo
ดูภาพทั้งหมด
olfEkjKAtOrfRMWBe
ดูภาพทั้งหมด
SAYXmxzzgCxZgpwQFn
ดูภาพทั้งหมด
VOQCmDuUTnz
ดูภาพทั้งหมด
rwtykswJhUTqcub
ดูภาพทั้งหมด
tXdWTZriNCGvCdH
ดูภาพทั้งหมด
WQmrrYZPlSbKCimCwZ
ดูภาพทั้งหมด
PjdecpLXqlBNsYrMb
ดูภาพทั้งหมด
PuQaOVZntf
ดูภาพทั้งหมด
เข้าเฝ้าเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ดูภาพทั้งหมด
ภาพการบูรณะเจดีย์ และ วัตถุที่พบใต้เจดีย์
ดูภาพทั้งหมด
Canada Goose Jacket Outlet
ดูภาพทั้งหมด
ภาพยกฉัตรพระประธานวัดตาลเอน
ดูภาพทั้งหมด
ภาพพระธรรมสิงหบุราจารย์ เจิมศิลาฤกษ์ ณ กูฏิหลวงพ่อ วัดอัมพวัน
ดูภาพทั้งหมด
งานพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
ดูภาพทั้งหมด
งานเปิดพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา (๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒)
ดูภาพทั้งหมด
กฐินสามัคคี ๒๕๕๑
ดูภาพทั้งหมด

lol

lol

+ ดูรายละเอียดที่นี่

กำหนดการ ประจำปี 2557

ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ของวัดตาลเอน ตารางอุปสมบทพระภิกษุประจำปี ๒๕๕๗ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๗ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการปฎิบัติธรรม และอบรมหลักสูตรวิชาการเทศน์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วันที่ 3-9 มีนาคมนี้ (รวม 7 วัน) จะมีโครงการปฎิบัติธรรม และอบรมหลักสูตรวิชาการเทศน์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งจัดณ.ที่วัดตาลเอน โดยมีพระภิกษุเข้าอบรมในครั้งนี้จำนวน100 รูป

+ ดูรายละเอียดที่นี่...ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานใน วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

ณ ศาลาการเปรียญหลวงพ่อกัณหา จนฺทโชโต วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ

ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่----ขอเชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ----

กับพระอาจารย์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมเปิดอาคาร พรชัยมงคลหลวงพ่อจรัญเมตตา

ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อประดิษฐานไว้ ณ.ที่วัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการอุปสมบท เข้าพรรษา ปี๒๕๕๖

เชิญชวน ผู้สนใจใฝ่ธรรม หรือนำบุตรหลาน เข้าอุปสมบท ช่วงเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

แด่ พระอาจารย์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขา ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเรียนเชิญญาติธรรมและท่านผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

เชิญร่วมฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ชมรมสุรัตนธรรมและอาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม

+ ดูรายละเอียดที่นี่...เนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖...

อาตมาภาพพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม คณะศิษย์วัดตาลเอน...

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังเทศน์พระมาลัย ๓ ธรรมาสน์ แบบโบราณ

....ในวันทอดผ้าป่าสามัคคี วัดตาลเอน ..... วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการบวชพระ-เณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖

โครงการบวชพระ-เณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๖ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม บรรพชา - อุปสมบท รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่รายชื่อเจ้าภาพออกโรงทาน งานพระอาจารย์ออกจากกรรมฐาน ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

รายชื่อเจ้าภาพออกโรงทาน งานพระอาจารย์ออกจากกรรมฐาน ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมทำบุญกับพระอาจารย์จิรยุทธ์ วันที่ ๓ มี.ค. ซึ่งได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเก็บอารมณ์ นับเป็นระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม (๓๐ วัน)

เชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญกับพระอาจารย์จิรยุทธ์ ซึ่งได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเก็บอารมณ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ก.พ. และจะออกกรรมฐานในเช้าวันที่ ๓ มี.ค. นับเป็นระยะเวลา ๑ เดือนเต็ม (๓๐ วัน)

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญปิดทององค์สมเด็จพระปฐมบรมจักรพรรดิ

ในวันมาฆบูชาจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นี้ เวลา ๑๒.๐๙ น. ณ วัดตาลเอน (ซึ่งได้ทำการหล่อเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่วัดตาลเอนที่ผ่านมา) โดยท่านพระอาจารย์พระครูสมุห์ จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เมตตาเป็นประธานในพิธี ในการปิดทององค์สมเด็จพระปฐมบรมจักรพรรดิครั้

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่พระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เข้ากรรมฐาน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญ สนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะ ของวัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่"วัดตาลเอน เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัด"

ผ่าน 7-11 และ เคาร์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - มีนาคม 2556

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๖ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่วัดตาลเอน ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันกองทัพไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่สวดมนต์ข้ามปี...ดีตลอดไป

วัดตาลเอน ขอเชิญญาติธรรมร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตใน วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และ ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารับพรปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๒๕ พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งท้ายปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า วันอาทิตย์ที่ ๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ติดต่อได้ที่ วัดตาลเอน ๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒

+ ดูรายละเอียดที่นี่ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"

ตัวอย่างแผ่น CD ธรรมะที่จะมอบเป็นธรรมทาน แก่ผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี ณ วัดตาลเอน"ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษจิกายน ๒๕๕๕ เสียงอ่านโดย อาจารย์เพ็ญศรี อินทรทัต จัดทำเป็นธรรมทานโดยพระอาจารย์ประสาท ฐิตกุสโล และญาติธรรม เพื่อแบ่งปันสาระธรรมนำไปดำเนินชีวิตได้ดี

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญในช่วงออกพรรษา ณ วัดตาลเอน

ขอเชิญร่วมทำบุญในช่วงวันออกพรรษา ณ วัดตาลเอน ในวันที่ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม พศ. ๒๕๕๕ ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรมในช่วงวันออกพรรษา อันเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับลงมาจากสวรรค์ ในครั้งไปโปรดพุทธมารดา ด้วยกันทุกท่านเทอญ สาธุ สาธุ สา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญญาติโยมร่วมฟังสวดอภิธรรม "หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ" ณ วัดสังฆทาน ในวันที่๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

ขอเชิญญาติโยมร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน โดยพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ในวันและเวลาดังกล่าวด้วยเทอญ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสารทปีพุทธชยันตี ด้วยการร่วมกวนกระยาสารท “มหัศจรรย์ พุทธชยันตี”

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสารทปีพุทธชยันตี ด้วยการร่วมกวนกระยาสารท “มหัศจรรย์ พุทธชยันตี” เนื่องด้วยวันสารทไทย คือวันทำบุญกลางปีของชาวไทยแต่โบราณ เป็น วัฒนธรรม- ประเพณีที่ชาวไทยนิยมบำเพ็ญบุญเจริญกุศลภาวนาเพื่อเป็นการอุทิศกัลปนาผลได้ยังบุพการี

+ ดูรายละเอียดที่นี่แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมฝึกพัฒนาจิต ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

เชิญร่วมฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ และรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

+ ดูรายละเอียดที่นี่วันนี้-ทดลองถ่ายทอดสดพระอาจารย์บรรยายธรรมทางโทรทัศน์ออนไลน์ที่วัดยานนาวา 15.00น.

!!! วันนี้ - ทดลองถ่ายทอดสดพระอาจารย์บรรยายธรรมทางโทรทัศน์ออนไลน์ที่วัดยานนาวา !!! วันนี้ (เสาร์) 8 กันยายน เวลา 15.00-16.30 ณ วัดยานนาวา ชั้น3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กทม.

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญฟังบรรยายธรรมพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

เชิญฟังบรรยายธรรมพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญติดตามข่าวสารและกิจกรรมของวัดตาลเอนผ่านทาง facebook

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้ใคร่ในธรรม สัมมาปฏิบัติ ติดตามกิจกรรมและข่าวสารธรรมะจากวัดตาลเอน ได้ที่นี้ http://www.facebook.com/WatTanenPage

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมมหาบุญ มหากุศล มหาบารมี ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม...

(วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕) โบราณจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบภายใน 1 วัน ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อร่วมกันสร้างพนังกั้นน้ำฯ

ทางวัดตาลเอนขออนุโมทนา และขอบคุณในน้ำใจที่ทุกท่านได้มาช่วยงาน และร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อร่วมกันสร้างพนังกั้นน้ำรอบสำนักปฏิบัติธรรมวัดตาลเอน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมงานเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ผู้ที่รับเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๑,๕๐๐ บาทขึ้นไป รับรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี (สร้างจากแร่ ๓ ชนิด แร่เหล็กน้ำพี้,หินลาวาภูเขาไฟ,แร่นิลกาฬ) ขนาดบูชาหน้าตัก ๕.๙ นิ้ว จำนวน ๑ องค์ และรับ พระหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (ตัดขอบชิดรุ่นแรก)

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ดำเนินการสอนโดยพระวิปัสสนาจารย์วัดตาลเอน และ ฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ดำเนินการสอนโดย พระวิปัสนาจารย์วัดตาลเอน และ ฟังธรรมบรรยาย โดยพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วัดยานนาวา กทม

+ ดูรายละเอียดที่นี่รูปงานถวายกุฏิฯและกวนข้าวทิพย์ 4 มิ.ย.

รูปงานถวายกุฏิฯและกวนข้าวทิพย์ 4 มิ.ย.

+ ดูรายละเอียดที่นี่จดหมายข่าววัดตาลเอน ฉ.6

อ่าน EBook จดหมายข่าววัดตาลเอน ได้ที่ จดหมายข่าววัดตาลเอน ฉ.6

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล “พุทธชยันตี” วันในวันที่ ๓-๔, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันถวายอาคารวิหารธรรมสภา , วันวิสาขบูชา ปีพุทธชยันตี วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ , วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันถวายอาคารรวมใจบุญเฉลิมพระเกียรติ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระจุฑาเกตุ อรุโณ (พระอาจารย์ปิงปอง) ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระจุฑาเกตุ อรุโณ (พระอาจารย์ปิงปอง) ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

+ ดูรายละเอียดที่นี่มุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์ "พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท"

คณะพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรม เจ้าหน้าที่วัดตาลเอน ญาติธรรมวัดตาลเอน และบรรดาศิษยานุศิษย์ ขอน้อมแสดงมุทิตาสักการะถวายแด่พระอาจารย์ "พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 37 ปี

+ ดูรายละเอียดที่นี่louis vuitton shoes

Drinking the right amount of water stimulates all-around health, via skin color, bone fragments plus bones on the digestion, memory space and also brain function. Although Kimball affirms proper water may also help if you are concerned louis vuitton shoe

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญรับฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

+ ดูรายละเอียดที่นี่louis vuitton SHOES

You can certainly boost the range of servings of produce with louis vuitton SHOES http://louisvuittonoutletarnette.blogspot.com/ every day through louis vuitton SHOES http://louisvuittonoutletarnette.blogspot.com/ adding the louis vuitton SHOES http://

+ ดูรายละเอียดที่นี่ประกาศจากวัดตาลเอน เรื่องการรับพระรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ ของงานทอดผ้าป่า ๗ มี.ค.ที่ผ่านมา

ประกาศจากวัดตาลเอน เรื่องการรับพระรูปเหมือนหลวงพ่อจรัญ ของงานทอดผ้าป่า ๗ มี.ค.ที่ผ่านมา

+ ดูรายละเอียดที่นี่7 มีนาคม ทอดผ้าป่าร่วมกันฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ ป้องกันน้ำท่วมวัดตาลเอน และเททองหล่อพระประธาน

วันมาฆบูชา พุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วม วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญติดตามรับฟังคลื่นธรรมะวัดตาลเอน สถานีวิทยุพุทธวิปัสสนา ผ่านทาง MHz(บางปะหัน) หรือรับฟังผ่านทางเว็บไซท์ www.wattanen.org

เชิญติดตามรับฟังคลื่นธรรมะวัดตาลเอน สถานีวิทยุพุทธวิปัสสนา ผ่านทาง MHz(บางปะหัน) หรือรับฟังผ่านทางเว็บไซท์ www.wattanen.org

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน

รับ พระภิกษุ จำนวน 15 รูป สามเณร 50 รูป - รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 มี.ค.2555

+ ดูรายละเอียดที่นี่!!Updated หนังสืออนุญาตฯของหลวงพ่อจรัญ!! - ร่วมกันฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วมวัดตาลเอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วม วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ เจริญกุศล บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังธรรม วันอาทิตย์ เดือนละสองครั้ง โดยมีรถรับส่งที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมกันฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วมวัดตาลเอน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อฟื้นฟู บูรณปฏิสังขรณ์ และป้องกันน้ำท่วม วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญฟังพระอาจารย์จิรยุทธ์ ที่ FM90.5 วันนี้ (24/12/2554) บ่าย3-4โมง รายการฮาร์ดทอล์กฯ

เชิญฟังพระอาจารย์จิรยุทธ์ ที่ FM90.5 วันนี้ (24/12/2554) บ่าย3-4โมง รายการฮาร์ดทอล์กฯ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ด่วน!!! เข้าออกวัดตาลเอนได้เหมือนเดิมแล้ว

ขณะนี้ (20 ธ.ค.54) ถนนหนทางต่างๆใช้งานได้เป็นปกติแล้ว สามารถเดินทางเข้าวัดโดยใช้ทางเดิมได้เหมือนเดิมแล้ว ถนนด้านหน้าที่ขาดเนื่องจากผลจากน้ำท่วม ตอนนี้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

+ ดูรายละเอียดที่นี่คำขอบคุณ จาก พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเจริญพร ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ ตั้งแต่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ ซึ่งระดับน้ำได้ลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว

+ ดูรายละเอียดที่นี่ตารางกำหนดการอุปสมบทพระภิกษุประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากในปี ๒๕๕๕ นี้ทางวัดตาลเอนได้ทำการกำหนดวันอุปสมบทพระภิกษุไว้ ในแต่ละเดือนตามวันดังกล่าวตลอดปีตามตารางนี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี ๒๕๕๕ ของวัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาสวัดตาลเอนและทางวัดตาลเอน ได้จัดให้มีกิจกรรมของวัดที่ดีและเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและญาติธรรมทุกๆท่าน(เฉพาะในวันอาทิตย์) คือ โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ของวัดตาลเอนประจำปี๒๕๕๕

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมโครงการทำคันกันน้ำถาวร ทางฝั่งศาลาปฎิบัติธรรมเพื่อป้องกัน เหตุจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการซื้อที่ดิน จำนวน 20 ไร่

จากที่เราได้ทราบกันดีว่า วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปีนี้ได้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก มีน้ำท่วมวัดจากจุดต่ำสุดของวัดสูงถึง7-8 เมตร และสูงประมาณ 3 เมตรในฝั่งศาลาปฎิบัติธรรม (นับจากพื้นดินที่ทางวัดถมแล้ว) ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์ จิรยุท

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตในฐานะที่วัดตาลเอนได้รับคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นปี๒๕๕๔

ในวันจันทร์ที่ 26 ธ.ค.ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ท่านพระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ซึ่งจะเดินทาง มารับพัดและเกียรติบัตรของวัดตาลเอนที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นปี๒๕๕๔นี้ ที่ กรุงเทพฯ

+ ดูรายละเอียดที่นี่การเดินทางไปยังวัดตาลเอน ช่วงนี้

เส้นทางที่จะนำรถไปวัดตาลเอนในช่วงนี้ -1.รถยนต์ส่วนตัว 2.รถตู้ สามารถเดินทางได้ดังนี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔ - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕

ระหว่างวันพฤหัสที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ - ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ดูกำหนดการได้ ท่านพระอาจารย์ พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท ากบอกทุกๆท่านว่าสบายดีตอนนี้น้ำเริ่มลดลงมากแล้ว ใครจะมาช่วยกันทำความสะอาดวัด(ศาลา๘๐ปี) ก็สามารถมาช่วยได้เลย...ทางวัดยินดีต้อนรับเสมอ

+ ดูรายละเอียดที่นี่การปฏิบัติธรรมเดือนธันวาคม ๕๔

การปฏิบัติธรรมเดือนธันวาคม ๕๔ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ ธ.ค.๕๔ นี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่ทอดผ้าป่าประจำเดือนธันวาคม๕๔

ขอเชิญศิษยานุศิษย์วัดตาลเอนทุกท่านร่วมสวดมนต์และทอดผ้าป่าประจำเดือนธันวาคม๕๔นี้ ในวันจันทร์ที่ ๕ ธ.ค.๕๔ (วันพ่อแห่งชาติ)

+ ดูรายละเอียดที่นี่วัดตาลเอนได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี 54

พศ.ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น 45 แห่ง ปี 54 ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยประสานแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้สำรวจและพิจารณา---

+ ดูรายละเอียดที่นี่ยอดกฐินวัดตาลเอน ๒๓ ต.ค. ๕๔ เป็นเงิน ๑,๑๑๑,๙๙๙ บาทโดยประมาณ

ยอดกฐินวัดตาลเอน ๒๓ ต.ค. ๕๔ เป็นเงิน ๑,๑๑๑,๙๙๙ บาทโดยประมาณ

+ ดูรายละเอียดที่นี่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน วัดตาลเอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดตาลเอน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐น. ณ สโมสรกองทัพบก ห้องมัฆวานรังสรรค์

+ ดูรายละเอียดที่นี่!!! ด่วน !!! ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ทางครอบครัวตาลเอนมีเจตนาที่จะจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ถุง เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตภัยน้ำท่วม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ใหม่ ... 12/10/54 - - วิกฤติ ... น้ำท่วมวัดตาลเอน - วัดทางกลาง

ท่านพระอาจารย์พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโทฝากขอบคุณ ทุกๆท่านที่ช่วยกันบริจาคปัจจัย สิ่งของ และผู้ที่มาไม่ได้ ก็ยังส่งกำลังใจมาช่วย รวมทั้งผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันทุกๆท่าน

+ ดูรายละเอียดที่นี่งานพระราชทานเพลิงศพดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพดร.พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ในห้วงวันเสาร์ที่ ๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างสถานีวิทยุธรรมะ วัดตาลเอน (เชิญอ่านที่หน้า ร่วมสร้างบุญ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างสถานีวิทยุธรรมะ วัดตาลเอน (เชิญอ่านที่หน้า ร่วมสร้างบุญ) วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ. ศาลา 80 ปีหลวงพ่อจรัญเมตตา วัดตาลเอน อ.บางประหัน จ. พระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ​นเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิ​พลอดุลยเดชมหาราช"

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ​นเรศวรมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิ​พลอดุลยเดชมหาราช"

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญจองปวารณาพระสงฆ์วัดตาลเอน (พรรษา ๕๔)

รับเจ้าภาพปวารณาตลอดระยะเวลา ๓ เดือนที่พระสงฆ์จำพรรษา โดยเจ้าภาพจะต้องมาปวารณาด้วยตนเองในวันปวารณา (๑๕ ก.ค.)   ส่วนการถวายเครื่องไทยทานมีการถวายพระที่ปวารณาทุกๆ วันพระ  (ถวายเองหรือฝากเจ้าหน้าที่ถวาย)

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินถวายวัดตาลเอน

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพถมดินถวายวัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ"ปาฏิหารย์อุโบสถศีล"

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ "ปาฏิหารย์อุโบสถศีล" รับจำนวน ๓๐ ท่าน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ "พระใจพระ" ปี ๓

โครงการ "พระใจพระ" ปี ๓ รับจำนวน ๒๐ ท่าน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๔ ปี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๔ ปี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

+ ดูรายละเอียดที่นี่จดหมายข่าววัดตาลเอนฉบับที่สอง

จดหมายข่าววัดตาลเอนฉบับที่สอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญถวายแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเอนและถวายผ้าป่า ๓๗ วัด ๑๐ สาธาณะสงเคราะห์

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายแด่บูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดตาลเอนและถวายผ้าป่า๓๗ วัด ๑๐ สาธาณะสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๓ รอบ(๓๖ ปี) "พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท"

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันขึ้นปีใหม่ไทย"(วันสงกรานต์) วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันขึ้นปีใหม่ไทย"(วันสงกรานต์) วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันตรุษไทย" และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๘๔๐๐๐ กอง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔

ขอเชิญร่วมทำบุญ"วันตรุษไทย" และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๘๔,๐๐๐ กอง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาการเปรียญ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมพิธีสักการะพระสีวลี อัญมณีหยกขาว

ขอเชิญท่านสาธุชนเข้าร่วมพิธีสักการะพระสีวลีอัญมณีหยกขาว และบรรจุพระอรหันตธาตุ พระสีวลีมหาเถระ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการบวชพระ-เณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๔

โครงการบวชพระ-เณรภาคฤดูร้อน ๒๕๕๔ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม บรรพชา - อุปสมบท รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

+ ดูรายละเอียดที่นี่!!ด่วน!! เชิญสมัครสมาชิก “จดหมายข่าววัดตาลเอน” ฟรี

เชิญสมัครสมาชิก “จดหมายข่าววัดตาลเอน” ฟรี ฉบับปฐมฤกษ์ออกวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (วันมาฆบูชา) กำหนดออกปีละ ๔ ฉบับ

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมบุญสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน - ยังรับอยู่ ***

ร่วมบุญสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน - ยังรับอยู่ *** ขณะนี้ยอดเงินบริจาคในการสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน ได้เป็นเงินประมาณ550,000 บาท ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนา (สาธุ สาธุ สาธุ)

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญชมรูปงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓

เชิญชมรูปงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมจักรและพระปริตรกันภัย อำนวยสุขสวัสดิ์ สร้างเสริมพลังบารมีแห่งชีวิต และทอดผ้าป่า

วัดตาลเอนขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมจักร และพระปริตรกันภัย อำนวยสุขสวัสดิ์ สร้างเสริมพลังบารมีแห่งชีวิต และทอดผ้าป่า ๘๔๐๐๐ กอง กองละ ๑๐๐ บาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

+ ดูรายละเอียดที่นี่แจ้งปิดรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แจ้งปิดรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมงานบุญวัดตาลเอน ๒๙ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

เชิญร่วมงานบุญวัดตาลเอน ๒๙ ๓๐ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย

วัดตาลเอน ขอเชิญญาติธรรมร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยที่อาศัย ณ ตำบลตาลเอน กว่า 300 หลังคาเรือน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓

วัดตาลเอน ขอเชิญร่วมมหากุศลใหญ่อีกครั้ง ในการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม-ที่พัก-อเนกประสงค์ "พรชัยมงคล หลวงพ่อจรัญเมตตา" ถนนภายในสำนักปฏิบัติธรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้องสุขา ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมบุญสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน - ยังรับอยู่ ***

ขณะนี้ยอดเงินบริจาคในการสร้างวิทยุธรรมะวัดตาลเอน ได้เป็นเงินประมาณแสนกว่าบาทแล้วคะ และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมาได้นำเงินถวายกับพระอาจาย์ จิรยุทธ์ เจ้าอาวาสวัดตาลเอน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

+ ดูรายละเอียดที่นี่***กำหนดการเทศน์มหาชาติ ๒๕๕๓***

***กำหนดการเทศน์มหาชาติ*** วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศน์คาถาพัน วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศน์เนื้อเรื่อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ***จอง ... เทศน์มหาชาติ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กฐินประจำปี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่แจ้งกำหนดการทอดกฐิน (ใหม่) และ กำหนดการเทศน์มหาชาติ

ขอ เรียนเชิญพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านร่วมงานกฐินประจำปี ๒๕๕๓ และงานเทศน์มหาชาติประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดตาลเอน ***แจ้งกำหนดการทอดกฐิน (ใหม่)*** ***เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการพระใจพระปี ๒

โครงการพระใจพระปี ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง๑๐พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการปาฏิหาริยอุโบสถ ปี ๒

ขอเชิญบวชศีลจาริณี ไม่โกนผม รักษาปาฏิหาริยอุโบสถตลอดพรรษา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๓ ถึง ๒๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่รูปงานพิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม

รูปงานพิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม "๘๐ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)" และทำบุญทอดผ้าป่า สร้างที่พักผู้ปฎิบัติธรรมอาคาร "รวมใจบุญ" และโรงทานอาคาร "พรชัยมงคลหลวงพ่อจรัญเมตตา" ณ วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๓๐

+ ดูรายละเอียดที่นี่ZgUytQzOJvsYHCqr

AfOb3P rljwaalwmumh, [url=http://qwmrkwzdxhpx.com/]qwmrkwzdxhpx[/url], [link=http://mstdwjngyaxx.com/]mstdwjngyaxx[/link], http://cptnsgcoaggp.com/

+ ดูรายละเอียดที่นี่พิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาเป็นประธานในพิธีฉลองเปิดศาลาปฏิบัติธรรม "๘๐ ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) " และทอดผ้าปาสามัคคีประจำปี ๕๓ ณ วัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการอุปสมบทหมู่/บรรพชาหมู่ พระภิกษุและสามเณร 1-30 เมษา

เจริญกุศลเป็นมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ของชีวิตลูกผู้ชาย อุปสมบทหมู่/บรรพชาหมู่ ในโครงการบวชพระ-เณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓ (๑-๓๐ เมษายน นี้) กำหนดให้ผู้บวชมาอยู่วัดก่อน7วันเพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสร้างกุศลในครั้งนี้ หมดเขตส่งหลักฐาน 15 มีนาคม นี้

+ ดูรายละเอียดที่นี่รูปงานทำบุญฉลองเจดีย์ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๓

รูปงานทำบุญฉลองเจดีย์ ๓๐ ม.ค.๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่รูปงานทำบุญบูรพกษัตริย์ไทย ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓

รูปงานทำบุญบูรพกษัตริย์ไทย ๑๘ ม.ค.๒๕๕๓

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมงานบุญบูรณะและฉลองพระเจดีย์วัดตาลเอน ๓๐ ม.ค.๒๕๕๓

ขอเชิญร่วมงานบุญบูรณะและฉลองพระเจดีย์วัดตาลเอน ๓๐ ม.ค.๒๕๕๓ ร่วมพิธีชุมนุมเทวดา อันเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ มาร่วมโมทนาบุญ บูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไตรสรณะคุณ ทั้ง 3

+ ดูรายละเอียดที่นี่งานทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๒ (๑ พ.ย. ๒๕๕๒) ที่ผ่านมา

งานทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๒ (๑ พ.ย. ๒๕๕๒) ที่ผ่านมา ได้ปัจจัยรวม ๖,๓๙๙,๓๔๒.๗๕ บาท ขออนุโมทนากับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพและที่มาร่วมงาน ซึ่งงานเริ่มตั้งแต่ช่วงสาย พอถึงเวลาราว ๑๐.๒๐ น. พระสงฆ์นำญาติธรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์ จนถึง ๑๑.๓๐น.และในปีนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธ

+ ดูรายละเอียดที่นี่เชิญชมภาพงานพิธีหล่อพระสีวลีและพระอานนท์

พระสีวลีและพระอานนท์ มาประดิษฐานที่วัดตาลเอนแล้ว ตอนนี้เชิญชมภาพงานพิธีหล่อพระสีวลีและพระอานนท์ก่อน (ดูจากภาพกิจกรรมนะคะ)

+ ดูรายละเอียดที่นี่ร่วมมหาบุญมหากุศล ฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑๙-๒๐ กันยายน ๕๒ ที่วัดตาลเอน

โบราณจารย์กล่าวไว้ว่า บุคคลใดฟังเรื่องมหาเวสสันดรชาดก หรือที่เรียกว่า เทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจำนวน 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถาจบภายใน 1 วัน ฟังด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและเป็นกุศล จะได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรยในภายภาคหน้า ...

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ร่วมแสดงมุทิตาสักการะหลวงพ่อ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจริญอายุวัฒนมงคล ๘๑ ปี ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นี้ โดยเราคณะวัดตาลเอนนำโดยท่านพระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาส

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ๗ ก.ค. ๕๒ และ วันเข้าพรรษา ๘ ก.ค. ๕๒ ณ วัดตาลเอน

ร่วมปวารณาตัวเป็นอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดตาลเอน: ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาของทุกปี มักเป็นช่วงที่ชาวพุทธมีโอกาส เข้าวัดทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา ทำพิธีบังสุกุลกับญาติผู้ล่วงลับ เทศกาลวันเข้าพรรษาปีนี้ จึงขอเชิญชาววัดตาลเอน ร่วมทำบุญที่วัด

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ “อุบาสกรัตน อุบาสิการัตน”

ขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา ผู้ฝักใฝ่ในธรรม ร่วมโครงการ “อุบาสกรัตน อุบาสิการัตน” อยู่ วัดตาลเอน ตลอดพรรษาเหมือนพระภิกษุสามเณร โครงการดีดี เช่นนี้วัดตาลเอน รับเพียง ๒๐ ท่าน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่วัดตาลเอน

+ ดูรายละเอียดที่นี่โครงการ "พระใจเพชร" อุปสมบทครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในมหาบารมีอันยิ่งใหญ่

อุปสมบทครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ ขอเชิญกุลบุตร (โยมผู้ชาย) ผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ร่วมอุปสมบทในโครงการ “พระใจพระ” สนใจติดต่อขอรับใบสมัครระเบียบการได้ที่ สำนักงานวัดตาลเอน ๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

+ ดูรายละเอียดที่นี่ขอเชิญศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

ขอเชิญศิษยานุศิษย์วัดตาลเอน ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ ในงานวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เราจะร่วมกันเดินทางกันไปเหมือนปีที่แล้ว ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม กรุณาติดตามเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง

+ ดูรายละเอียดที่นี่
วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org