วัดตาลเอน ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันกองทัพไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

วัดตาลเอน
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษ
เนื่องในวันกองทัพไทย


วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖


เวลา ๑๐.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์และสดับปกรณ์(บังสุกุล)
เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐น. ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๐๐น. ทำวัตรเย็นแปล
เวลา ๑๙.๐๐น. ปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าประมาณ ๕,๐๐๐ตัว
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเหล่าบรรพบุรุษไทย เป็นผู้เสียสละเพื่อรักษาชาติ และผืนแผ่นดินไทย
ไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ ร่มเย็น เป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้
-------------------------------------------------------


พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท และคณะสงฆ์ 
อุบาสก อุบาสิกา
ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมคณะศิษย์วัดตาลเอน
ขอร่วมถวายเป็นพระราชกุล
แด่ พระองค์ท่าน และบรรพบุรุษไทย
ด้วยความกตัญญู รู้คุญ


..........................สิ้นกาลนานเทอญ

     
     


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org