ดูภาพทั้งหมด
RXsIRUhtHnbSgMOtkw
ดูภาพทั้งหมด
ดูภาพทั้งหมด
tPktBJCmaXp
ดูภาพทั้งหมด
ดูภาพทั้งหมด
cDVouCVegMPjyOmvg
ดูภาพทั้งหมด
เข้าเฝ้าเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
ดูภาพทั้งหมด
ภาพการบูรณะเจดีย์ และ วัตถุที่พบใต้เจดีย์
ดูภาพทั้งหมด
ภาพยกฉัตรพระประธานวัดตาลเอน
ดูภาพทั้งหมด
ภาพพระธรรมสิงหบุราจารย์ เจิมศิลาฤกษ์ ณ กูฏิหลวงพ่อ วัดอัมพวัน
ดูภาพทั้งหมด
งานพิธีหล่อรูปเหมือนพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ)
ดูภาพทั้งหมด
งานเปิดพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา (๑๗ ม.ค. ๒๕๕๒)
ดูภาพทั้งหมด
กฐินสามัคคี ๒๕๕๑
ดูภาพทั้งหมด

วัดตาลเอน ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันกองทัพไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

วัดตาลเอน
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล
อุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบรรพบุรุษ
เนื่องในวันกองทัพไทย


วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖


เวลา ๑๐.๐๐น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์และสดับปกรณ์(บังสุกุล)
เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐น. ร่วมรับประทานอาหาร
เวลา ๑๘.๐๐น. ทำวัตรเย็นแปล
เวลา ๑๙.๐๐น. ปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าประมาณ ๕,๐๐๐ตัว
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเหล่าบรรพบุรุษไทย เป็นผู้เสียสละเพื่อรักษาชาติ และผืนแผ่นดินไทย
ไว้ให้ลูกหลานได้อยู่ ร่มเย็น เป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้
-------------------------------------------------------


พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท และคณะสงฆ์ 
อุบาสก อุบาสิกา
ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมคณะศิษย์วัดตาลเอน
ขอร่วมถวายเป็นพระราชกุล
แด่ พระองค์ท่าน และบรรพบุรุษไทย
ด้วยความกตัญญู รู้คุญ


..........................สิ้นกาลนานเทอญ

     
     


วัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ http://www.wattanen.org